Activiteiten - overzicht 2014

14 december 2014

Overleg Amsterdamse parken

De VVF neemt deel aan dit overleg dat eens in het kwartaal plaatsvindt. Een belangrijk punt is het zgn. Groenmanifest. In 10 punten maken de Amsterdamse parken duidelijk waarvoor parken dienen, en waarom ze belangrijk zijn voor de mens en de natuur in de stad.

Het Groenmanifest is nog in discussie, maar zal voorjaar 2015 worden gepresenteerd.

november en begin december 2014

De twee vis-inventarisatiedagen in het Flevopark waren een groot succes. Er werden enorme vissen naar boven gehaald. De vissen werden gemeten en gewogen en weer teruggezet. Een klas van de Flevoparkschool kreeg les over dit onderzoek door Sportvisserij Nederland. In dit album een overzicht van beide inventarisatie-dagen.

snoek

visonderzoek vijvers Flevopark

november 2014

constatering illegale kap noordoosthoek Flevopark

De VVF vragen stadsdeel naar het hoe en waarom van deze illegale kap - het blijkt (een aannemer van) Rijkswaterstaat geweest te zijn. Ook het stadsdeel is 'not amused' en treedt in overleg met RW. Er worden duidelijke afspraken gemaakt waaraan RW zich te houden heeft. Ook bomen op het terrein van RW mogen niet zomaar zonder vergunning gekapt worden. Voor de gekapte bomen komen andere exemplaren terug; het beheer komt bij het Stadsdeel.

24 november 2014

brief aan burgemeester Van der Laan

De VVF besluit om een eigen advies naar Burgemeester van der Laan te sturen met alle argumenten tegen grote festivals in het Flevopark op een rij.

18 november 2014

vergadering Bestuurscommissie Stadsdeel Oost

 

De Bestuurscommisie stadsdeel Oost besluit haar advies niet te wijzigen - zij adviseert de burgemeester (oa) om hiphopfestival Appelsap in het Flevopark te doen laten plaatsvinden (voorlopig eenmalig in 2015).

PETITIE - MANIFESTATIE

4 november 2014

protestactie tegen de dreigende komst van zware festivals naar het Flevopark. Na de manifestatie, om 20.00 uur is de tussenstand van de petitie (ruim 1100 handtekeningen) aangeboden aan de bestuurscommissie .

3 november 2014

advies stadsdeelecoloog mbt grote festivals in natuurlijke parken in Oost

 

 

 

Op de valreep voor de vergadering van 4 november kregen wij van Stadsdeel Oost het advies van de stadsdeelecoloog inzake het houden van grote festivals in Flevopark en Frankendael toegestuurd. Het is zeer vreemd dat dit stuk niet bij de vergaderstukken van 4/11 is gevoegd. Het advies is klip en klaar: geen grote festivals in ecologische en natuurlijke parken! Hier kunt u het downloaden.

28 oktober 2014

algemene ledenvergadering

17 oktober 2014 ecologische wandeling

De Vrienden maakten met stadsdeelecoloog Els Corporaal een ronde door het park om te kijken hoe het Flevopark ecologisch sterker kan worden. Els was het met ons eens dat op sommige plekken beter inheemse struiken zoals rode kornoelje kunnen staan en geen rododendrons. (b.v. in de vakken bij de grote vijver). Positief zijn de zones met kruiden, waardoor er gelaagdheid in de vegetatie ontstaat. Dat bevordert de biodiversiteit. Het beheer daarvan is minstens zo belangrijk. Het maaien gebeurt pas na de bloeitijd.

12 oktober 2014

PETITIE VAN START

start petitie tegen grote festivals in Flevopark

een serie van posters begeleidt de campagne, opgezet door VVF-lid Geke Oosterhof.

10 oktober 2014

Overleg bestuur met vz Ivar Manuel op uitnodiging Stadsdeel Oost

De uitkomst: ronduit teleurstellend. En geen nieuws. Manuel bleek geen nieuw voorstel te hebben; mbt het Flevopark houdt hij vast aan het voorstel van 23/9: “het bestuur heeft al besloten”. Verder kregen wij geen antwoord op de vraag of er naar alternatieven is gekeken anders dan parken (die er wel degelijk zijn). Wij blijven verbaasd over het feit dat er alleen geluisterd wordt naar de wensen van de Appelsap-organisatie. En dat ook al het onderzoek daarop is gericht. Waarom geen geld gestoken in het onderzoek naar alternatieven? Er wordt totaal geen rekening gehouden met een democratisch vastgesteld evenementenbeleid waarin geen grote en zware evenementen worden toegestaan in het Flevopark. Op dinsdagavond 4 november (de eerdere datum van 21 oktober werd niet gehaald) wordt een nieuw voorstel besproken in de bestuurskommissie.

9 oktober 2014 > kunstwerk in tunnel

Buurtgenoot en kunstenaar Domingos Martins heeft een muurschildering gemaakt op de wanden van de tunnel naar het Flevopark bij het Javaplantsoen. Na de onthulling van het kunstwerk door Ivar Manuel volgde een rondleiding door stadsecoloog Geert Timmermans i.s.m. de VVF.

29 september 2014

hoorzitting over Cannabis festival

 

voor commisie van stadsdeel Oost

16/23 september 2014

reactie Vrienden Flevopark op evenementennotitie DB

brief aan algemeen bestuur stadsdeel Oost - wordt behandeld in stadsdeel dinsdagavond 23/9/14
17 september 2014 stuk in Echo over kosten en maatregelen komst grote festivals in Flevopark

17 september 2014

ontmoeting met Burgemeester Van der Laan

aandacht vragen voor Flevopark als natuurlijk stadspark en de belangen van parkbezoekers die rust en natuur zoeken in het park

6 september 2014

stand op het Samen Indische Buurt Festival

met nieuw folder- en kaartmateriaal6 ansichtkaarten

19 augustus 2014

zienswijze over Restival 13/9

dit festival (gepland op 13/9 in het Flevoparkbad) is niet doorgegaan wegens gebrek aan fondsen.

Onze bezwaren richten zich niet tegen het festival an sich maar vragen aandacht voor de milieuaspecten, de natuur, het geluidsniveau en de proportionaliteit van het evenement.

22 juni 2014

Midzomerrondleiding

tijd: 15.00 - 17.00 uur (max)

start: ingang Flevopark bij trameindpunt 7/14 rondleiders:

Jikke Veltman en Goos van der Sijde

aandacht voor insecten zoals libellen en de historie van het park

libelle

26 april 2014

stand samen met Park Frankendael op het Bredeweg Festival (Koningsdag)

13 juni 2014

Cannabis Festival > handhavingsverzoek Flora- en Faunawet afgewezen

Het festival (op zondag 15 juni) gaat dus door. Maar door onze actie zijn er wel maatregelen genomen om verstoring van het foerageergebied van vleermuizen en verstoring van broedvogels en vertrapping van planten te voorkomen. Men doet dit oa door afscherming van rietzones en bosschages. Het festival is om 22.00 uur afgelopen en om 24.00 uur gaat het licht uit (dit ivm vleermuizen).

5 mei 2014

bezwaar Cannabis Festival

Het stadsdeel heeft toestemming verleend voor het festival. We dienen een bezwaar in en doen tevens een handhavingsverzoek Flora&Fauna.

14 april 2014

zienswijze Cannabis Festival

bij Stadsdeel Oost ingediend

zienswijze Cannabis festival(pdf)

voornaamste bezwaren: midden in het vogelbroedseizoen en waarschijnlijk meer dan het maximum van 2000 bezoekers

5 april 2014

startbijeenkomst VVF

alles over de succesvolle start van Vereniging Vrienden van het Flevopark