Activiteiten 


excursies in 2016
Stadsdeelvergaderingen september over
Op 13 en op 27 september heeft de VVF ingesproken 
evenementenbeleid en locatieprofiel
- Inspraakbijdrage VVF op 13 september
- Inspraakbijdrage VVF op 27 september
Bijeenkomst over beheer 5 juli op stadsdeel

wilde paadje

De VVF wil graag meer zicht en invloed op het beheer van het Flevopark. Is er een visie op het beheer, en is er een beheerplan waar dat is vastgelegd zodat je maatregelen kan toetsen?
Daarover hebben we overlegd met Groenbeheerder Tim Blokker, stadsecoloog Geert Timmermans, en bomendeskundige Marc Oerlemans. Afgesproken is dat we gaan toewerken naar een goed beheerplan dat de ecologische waarden van het park behoudt en versterkt. Op vrijdag 2 september houden we samen met Marc Oerlemans een bomenschouw. We kijken dan ook naar de mogelijkheden van een jubileumboom voor het 85-jarig bestaan van het Flevopark.
Bezwaren tegen festival Appelsap Zie aparte pagina
21 juni 2016 Brainstorm toekomst Flevopark
brainstorm 21-06
Op de langste dag hielden de vrienden een inspirerende brainstorm over de toekomst van het Flevopark. Uitgenodigd waren leden die eerder aangegeven hebben over dit soort onderwerpen mee te willen praten. Op de brainstorm, die was gecombineerd met een picknick (helaas binnen vanwege het weer), kwamen veel ideeën naar boven om het natuurlijke karakter van het Flevopark verder te versterken met activiteiten die daar bij passen. Praten over de toekomst van het Flevopark krijgt waarschijnlijk ook een plek op het jubileumfeest van 17/18 september.
2 juni Parkenoverleg en 9 juni commissie AZ van de gemeenteraad over het nieuwe  evenementenbeleid De nieuwe uitgangspunten voor het evenementenbeleid stonden hier ter discussie. Op 9 juni is door het Parkenoverleg ingesproken en een schriftelijke reactie op de voorstellen  gegeven.
Op 13 juli zal het voorstel in de raad komen.
2 juni - Gezond Natuur Wandelen
GezondNatuurwandelen
Afgelopen donderdag 2 juni is de eerste Gezond Natuur Wandeling in Amsterdam van start gegaan. Deze 25e wekelijkse natuurwandeling van de Stichting Gezond Natuur Wandelen in samenwerking met o.a. het IVN Amsterdam, vond plaats in het Flevopark in Amsterdam-Oost. Ook de Vrienden van het Flevopark waren vertegenwoordigd. Volgens Ronald van Zon van Gezond Natuur Wandelen leent het gevarieerde en natuurlijke Flevopark zich uitstekend voor dit soort wandelingen. De volgende wandelingen zijn op donderdag 7 juli, 4 augustus en vanaf 1 september zelfs wekelijks op donderdagen om 10.00 uur.
30 mei - Netwerkbijeenkomst Flevopark netwerkbijeenkomst
21 april extra bijeenkomst Parkenoverleg Amsterdam
Op 21 april  werd gesproken over de positie van de volkstuinparken die bedreigd worden door toekomstige woningbouwplannen. Deze parken zijn belangrijke groene oases en maken deel uit van de hoofdgroenstructuur. Er is een gemeenschappelijk belang met de parken om de hoofdgroenstructuur te beschermen.   
16 mei - artikel Trouw over parken en festivals

Park zucht onder festivaldruk 

Karst Oosterhuis − 16/05/16, 16:31

© Amaury Miller. Festival Appelsap, vorig jaar, in het Amsterdamse Flevopark. Ook dit jaar lijkt het park het decor te zijn van het festival. "15.000 man horen niet in een park met natuurwaarde."
In het artikel onder meer de mening van VVF-voorzitter Goos van der Sijde en stadsecoloog Martin Melchers.

Hier vindt u de zienswijze van VVF over het Appelsap  festival
4 mei - presentatie nieuwe speeltoestellen voor de speelplaats bij Flevor
presentatie speeltuin


Een aantal speeltoestellen van de speeltuin in het Flevopark is oud en versleten. In het najaar worden deze vervangen. Stadsdeel Oost grijpt deze gelegenheid aan om de speeltuin een meer natuurlijke uitstraling te geven.

Op woensdag 4 mei 12.00 en 14.00 uur lieten de stadsdeelmedewerkers Patrick ter Borgh en Daniëlle van Kesteren van stadsdeel Oost  het plan zien aan geinteresseerde speeltuinbezoekers. 
17 april Stadssafari o.l.v. Arend Wakker

stadssafari
Jikke Veltman was bij de IVN-excursie van vanmiddag en maakte de volgende impressie. "De excursie onder leiding van Arend Wakker was leuk en leerzaam voor jong en oud. Er waren ca. 17 deelnemers waaronder zo’n 6 kinderen. We leerden welke planten we konden eten. De Vroegeling stond al gelijk aan het begin tussen de straatstenen en had een wat peperige smaak, daarna dronken we de nectar uit de witte dovenetelbloemen en besloten met een blaadje brandnetel voor de notige smaak. En hoe je het nu voor elkaar krijgt om zo’n blaadje te eten zonder je vingers en tong te branden ... ja, daarvoor had je toch echt bij deze excursie moeten zijn. Er kwamen nog heel wat andere onderwerpen aan bod: beestjes in de grond en onder hout, hoe dode bomen worden opgegeten, etc."
3 april - IVN vogelexcursie voor kinderen door Annelies Klein en Vogelwerkgroep Amsterdam
maart 2016 > start Werkgroep viering
Thijsse bij opening Zuiderzeepark 1931
foto van website beeldbank Stadsarchief
Flevopark 85 jaar
In september bestaat het Flevopark 85 jaar. En dat willen we vieren (waarschijnlijk in het weekend van 17/18 september).
Dinsdagavond 15 maart kwam de werkgroep die dit voorbereidt voor het eerst bijeen om ideeën daarvoor te bespreken. Er zullen de komende maanden nog veel bijeenkomsten volgen. Als u leuke ideeën heeft, kunt u die het beste opsturen naar bestuurslid Rens van der Linden> laurensvdlinden@gmail.com. Rens coördineert deze werkgroep.

Op de foto natuurpopularisator  Jac. P. Thijsse bij de opening van het Zuiderzeepark (later Flevopark) op 21 september 1931. Hij was een groot voorstander van de aanleg van parken voor de groeiende bevolking van Amsterdam.
maart/april > voorbereidende gesprekken  
We zijn in overleg met het stadsdeel om twee 

De eerste gaat over het beheer van het park – we willen als Vrienden van het Flevopark graag meer duidelijkheid en inspraak over het huidige beheer van het park en we willen dat op een structurele manier gaan organiseren. Een afvaardiging van de stuurgroep/bestuur zullen zich samen met de groenbeheerders en de stadsecologen buigen over de visie op het groen van het Flevopark, en hoe het beheer is georganiseerd.
groenbeheer en een netwerkbijeenkomst
bijeenkomsten te organiseren.

Een tweede overleg zal een netwerkbijeenkomst worden met het stadsdeel en de direct betrokkenen met het park. Dat zal wel mei worden aangezien er nog het nodige voorbereid moet worden.
Ondertussen hebben we vast oriënterende gesprekken met allerlei andere parkgroepen zoals Jeugdland, de tennisclub, de huisjes in het park, Vrienden Flevoparkbad, Oost Indisch Groen, Flevor, slijterij Nw Diep enz...  
23 maart 2016 overleg over Cannabis
Op zondag 12 juni zal Cannabis Bevrijdingsdag voor de derde keer plaatsvinden in het Flevopark. Een middelgroot, openbaar evenement met max 2000 mensen. Deze grootte was al toegestaan in het oude  evenementen- locatieprofiel van het Flevopark.   Een afvaardiging van de vrienden heeft samen met stadsdeelambtenaren kritisch gekeken naar de  concept-evenementenaanvraag, en die besproken met de vertegenwoordigers van Cannabis Bevrijdingsdag.
We hebben met name gewezen op de risico's voor flora en fauna (kruidenstroken en broedvogels, plaatsing van objecten op wortelzones bomen) aangezien het evenement midden in het groei-/broedseizoen plaatsvindt.  Cannabis past de nodige maatregelen toe en laat een ecoscan uitvoeren vlak voor het evenement. Ook de (afstelling van) het geluid
krijgt meer aandacht.
We hebben gevraagd of ze willen overwegen om bij  eventuele  toekomstige manifestaties te denken aan een ander moment in het jaar of een geschiktere locatie.
19 maart  Landelijke Opschoondag
schoonmaakactie
Ook de Vrienden van het Flevopark deden dit jaar weer mee met de Landelijke Opschoondag op zaterdag 19 maart.

We startten bij Oost Indisch Groen, de moestuin aan de rand van het Flevopark. 12 enthousiaste Vrienden van het Flevopark gingen om half 11 aan de slag.

Vooral rond de ingangen en toegangswegen lag behoorlijk wat plastic en andere troep.


4 maart 2016 - ADVIES VVF t.a.v. vervanging speeltoestellen speeltuin bij Flevor
speeltuin
De toestellen zijn versleten. Op verzoek van de gemeente hebben een aantal vrienden (waaronder die met kleinere kinderen) hun mening gegeven over de speeltuin.
Een paar punten:
> Een natuurlijke uitstraling is belangrijk. Ook voor de echte kleintjes is het een populaire speelplek.
> Het talud van het dijkje is populair als zitplek voor een picknick b.v.  van mensen met kleine kinderen.
> Het hekje is belangrijk als afscheiding tegen honden. En tegen weglopen van kleintjes naar de sloot daarachter.
> De klimbomen (parotia's ) zijn ook populair, net als bv een peuterschommel.  Wat we zeker willen houden zijn toestellen voor verschillende leeftijden, en de kabelbaan.
> Misschien komt er aan de noordkant een plek voor 'natuurlijk spelen', maar wel zonder dat het Jeugland wordt want dat hebben we immers al. > De zandbak zou dichter bij Flevor kunnen.
Algemene conclusie – niet teveel veranderen aan de huidige opzet.  De gemeente komt met een voorstel.
februari - ecologische versterking Flevopark
ijsvogelFP
Foto Francina Ditzel
Stadsecoloog Els Corporaal had begin februari  een mooi bericht voor ons: Stadsdeel Oost heeft nog mogelijkheden om  op korte termijn enkele ecologische verbeteringen uit te voeren in het Flevopark. Te denken valt aan een een ooievaarsnest, ijsvogelwanden, meer vogelnestkastjes, beter  beheer en stimuleren beplanting voor insecten en een  vogelobservatieplek.
3 leden van de VVF wandelden samen met Els,  parkopzichter Ed van der Heijden, en groen- beheerder Tim Blokker door het park om de plekken vast te stellen.  
3 februari  - Gesprek over evenementen
in ambtswoning burgemeester Van der Laan.
Voorzitter Goos van der Sijde was samen met 3 andere vertegenwoordigers van het Parkenoverleg uitgenodigd om deel te nemen aan een informeel overleg over de problematiek van de grote festivals. Mbt de parken hebben  we gewezen op de nadelenvoor het normale gebruik van parken en de risico's op schade. We hebben opnieuw benadrukt dat parken niet bedoeld zijn voor het houden van grote,  besloten festivals. Speciale terreinen zijn daar veel geschikter voor.
zaterdag 30 januari 2016
Excursie i.s.m. IVN
bomenexcursie
Excursie over bomen in de winter
IVN-gids Gert Snoei vertelde over de  winterkenmerken van de bomen in het park.
Goos van der Sijde van de VVF vertelde kort over de geschiedenis van het park.  Ruim 20 mensen uit diverse stadsdelen liepen mee met deze rondleiding.

tak els
vrijdag 29 januari  
kennismaking met gebiedsmanagers stadsdeel Oost
Ambtenaar Kees Rozemijer en gebiedsmanager Marije Bierlaghe lieten zich rondleiden door twee bestuursleden van de VVF - afgesproken is dat gesprekken over beheer en plannen voor de toekomst van het park op een structurele manier besproken zullen gaan worden. 
19 januari 2016
lezing GeertT
Algemene Ledenvergadering
besproken o.a.
- financieel verslag 2014-2015
- bestuurswisseling
Penningmeester Peter Hendriks verlaat het bestuur, Gina Houwer volgt hem op. Rens van der Linden treedt toe tot het bestuur.

na de pauze een boeiende lezing over de ecologische mogelijkheden van het Flevopark  door stadsecoloog Geert Timmermans.

zie de pdf
12 januari 2016
Stadsdeelvergadering besluit over evenementenbeleid 2016

Evenementenbeleid Stadsdeel Oost
Besluit van 12 januari houdt in dat
bestuurscommissie Stadsdeel Oost
de burgemeester adviseert om
in  het Flevopark 1 groot (afgesloten)
festival buiten het broedseizoen mogelijk
te maken - met max 15.000 personen.